World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


งานสัมมนา Teamwork & Happy Workplace
งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล "Teamwork & Happy Workplace" นำโดย ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างมิตรภาพดีๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่จัดเจนเป็นรูปธรรมและนำมาปฏิบัติได้จริง เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขในการทำงาน ส่งผลในเกิดการบริการที่ดีที่สุด สำหรับคนไข้และผู้รับบริการในโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทริโอ (พัทยาเหนือ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com