World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมงานสัมมนา Map my Gene เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพ ในตัวลูกคุณ

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นประธานในกิจกรรมสัมนา“Map my Gene” เทคโนโลยีการเก็บเซลล์ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่ ในตัวบุตรหลาน ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยาย โดย Mr.Gordon Soo , Psychologist  จากประเทศสิงคโปร์  โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยี “Map my Gene” สามารถค้นหาด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ( IQ ) ,  ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) , บุคลิกภาพ ( CHARACTER ) , อัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะ  ( ARTISTIC ) ,  อัจฉริยะภาพทางด้านกีฬา  ( SPORTS ) , สมรรถภาพทางร่างกาย  ( PHYSICAL FITNESS )  , สุขภาพ  ( HEALTH )  รวมถึงความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด (  ADDICTION )  เพื่อการวางแผนอนาคต และเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างถูกทาง ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

 

 

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com