World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 

Beyond  Standard

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลฮอสปิทอลผ่านการรับรองมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียแปซิฟิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้ความเชื่อถือโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL

The World Medical Hospital has received the prestigious Joint Commission International (JCI) and becomes the 1st healthcare provider in Asia Pacific to successfully attained DNV GL hospital accreditation

 

มาตรฐาน JCI

(ความหมาย ความสำคัญ) พันธกิจของ Joint Commission International (JCI) คือการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

(สิ่งที่คนไข้ได้รับจากมาตรฐาน) กระบวนการรับรองถูกออกแบบมาเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลที่พัฒนากระบวนการ และผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายได้แก่

-  เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า โรงพยาบาลใส่ใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

-  เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมในการรักษาและการบริการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการ

-  เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยข้อมูลของคุณภาพ รับฟัง เคารพสิทธิ รวมทั้งนำผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามาร่วมในกระบวนการดูแล

-  เพื่อสร้างวัฒนธรรมความใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

-  เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญ สำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกระดับ

 

มาตรฐาน DNV GL

(ความหมาย ความสำคัญ) ระบบการดูแลสุขภาพ ของ ดีเอ็นวี จีแอล เป็นชื่อจากการรวมกันของ 2 บริษัท คือ DNV (บริษัทจากประเทศนอร์เวย์) และ GL (บริษัทจากประเทศเยอรมนี) โดย DNV ย่อมาจาก Det Norske Veritas และ GL ย่อมาจาก Germanischer ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำด้านการให้บริการด้านดูแลสุขภาพพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โดยทำงานร่วมกับองค์กรอนามัยสากลเพื่อกำหนดแนวทางของความเป็นผู้นำในการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ DNV GL จึงมีกรอบการจัดการความเสถียรเชิงรุก โดยการนำศาสตร์ของการจัดการความปลอดภัย และการใช้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย

(สิ่งที่คนไข้ได้รับจากมาตรฐาน) สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยจะได้รับ จากการเข้ารับการบริการกับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน DNV GL ประกอบด้วย

-  ระบบการบริหารงานคุณภาพที่เข้มแข็ง เอื้อให้เกิดการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

-  การดูแลแบบองค์รวม ลดความผันแปรในการให้บริการ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

-  กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ความสำคัญกับโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพการให้บริการ

-  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในทุกระดับ

-  ลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย แขกผู้มาเยี่ยม พนักงาน และสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพและการดูแลผู้ป่วย

-  ปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการติดเชื้อให้สอดคล้องตามกฎหมาย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

โรงพยาบาล World Medical Hospital เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้ความเชื่อถือโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV GL เมื่อ 17 มีค.2015